Lékárna Devětsil Vrchlabí  9SIL s.r.o  Profesionální a komplexní lékárenská péče 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
a) Provozovatelem webu www.lekarnavrchlabi.cz je Lékárna Devětsil, 9SIL s.r.o, Krkonošská 44, Vrchlabí. IČ:27466507, DIČ: CZ27466507, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod značkou C 20599.

b) Realizováním objednávky Kupující akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti 9SIL s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Tyto podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.lekarnavrchlabi.cz

c) Objednané zboží zasíláme standardně pouze na území ČR nebo si klient může zboží odebrat osobně v lékárně ve Vrchlabí či Špindlerově Mlýně. Zákazníky odeslané objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad obdržíte po odeslání objednaného zboží elektronickou cestou či poštou. V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis.

d) Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), ve znění pozdějších předpisů a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu www.lekarnavrchlabi.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


2. Předmět kupní smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží). Lékárna Devětsil (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými příbalovými informacemi a záručními listy pro technické přístroje, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

Informace o produktech včetně fotografií v internetovém obchodě prodávajícího mají pouze ilustrační, resp. informativní charakter a v některých detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Obrázky u výrobků jsou pouze ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek.

b) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající si může v odůvodněných případech, zejména u objednávek zboží s vyšší celkovou hodnotou, vyhradit, že okamžikem uzavření smlouvy je doručení potvrzení o přijetí objednávky – v takovém případě bude zákazník o uzavření kupní smlouvy nebo o odmítnutí objednávky informován nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky.

c) Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

d) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.


4. Cena a úhrada objednávky
a) Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.lekarnavrchlabi.cz platí jen a pouze pro tento internetový obchod, v kamenných lékárnách se mohou ceny lišit. Ceny jsou platné v okamžiku objednání pro právě jeden kus zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění.

b) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží.. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

c) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

d) K ceně zboží bude připočítána cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Cena dopravného není účtována v případně osobního odběru.

e) Nevyzvednutí balíku je ze zákazníkovy strany jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek. V takovém případě má prodejce nárok na úhradu vynaložených nákladů s nevyzvenutým balíkem prokazatelně spojených (poštovné). Pokud kupující nevyzvedne zboží zaslané na dobírku, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,– Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených.


5. Dopravní podmínky, poštovné

a) Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen. U nákupu nad 2000,00 Kč s DPH neúčtujeme kupujícímu poštovné. 

Česká pošta

120.00 Kč

Osobní odběr Lékárna Vrchlabí, Krkonošská 44, 54301 Vrchlabí

zdarma

Osobní odběr Krakonošova lékárna, Bedřichov 22, Špindlerův Mlýn

zdarma(při osobním odběru nelze platit kartou)

b) Při způsobu platby "platba dobírkou" vždy účtujeme doběrečné 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých).

6.  Způsob platby
a) platba v hotovosti při osobním odběru přímo v lékárně
DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího emailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí.

b) platba bankovním převodem předem
Po odeslání objednávky budou zaslány na e-mail kupujícího uvedený v jeho objednávce údaje potřebné pro zaplacení kupní ceny (částka, číslo účtu prodávajícího, variabilní symbol pro platbu). Pro správnou identifikaci platby je nezbytné uvést přidělený variabilní symbol. Při platbě bankovním převodem bude zboží odesláno až po připsání příslušné částky na uvedený účet prodávajícího.

c) platba kartou
Pouze při osobním odběru v lékárně Devětsil ve Vrchlabí.

d) platba dobírkou
Při převzetí zásilky od přepravní služby České pošty  je nutné uhradit celkovou částku vztahující se k objednávce (tedy kupní cenu, cenu přepravy zboží a náklady za využití platby na dobírku) přímo příslušnému dopravci.

6. Dodací lhůta
Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst.1 378/2007 Sb, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis budou odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo bude objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.
Zboží objednané v sobotu, neděli, ve svátek bude zasláno nejdříve následující pracovní den.

U ostatních přípravků a zboží bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dní. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.


7. Odpovědnost za vady, záruka, servis

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
I) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
II) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
III) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
IV) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
V)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

c) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě b) těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

d) Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

e) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

f) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě). Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

g) Uplatní-li kupující právo z vady dle bodu f) těchto obchodních podmínek a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (ii) na odstranění vady opravou zboží (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

h) Uplatní-li kupující právo z vady dle bodu f) těchto obchodních podmínek a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady nebo (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

i) Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

j) Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

k) Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email: info@9sil.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: reklamační list kupující přiloží spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu prodávajícího (Lékárna Devětsil, Krkonšská 44, 54301 Vrchlabí) běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně na pobočku lékárny Devětsil. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá! Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

l) Lékárna poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 8:30 do 15:00); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 pismena d) Zákona o léčivech.

V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti léčivého přípravku nás kontaktujte na telefonu 499 422 105


8. Odstoupení od smlouvy
a) Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

b) V případě uplatnění práva dle bodu a) těchto obchodních podmínek je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v OZ.

c) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

d) Postup odstoupení od smlouvy:

  • odešlete email na adresu lekarna@9sil.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR,  č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
  • zboží musí být naprosto neponičené a ve stejném stavu jak bylo doručeno.
  • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.
  • zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme) nebo doručit jiným způsobem na naši pobočku.
  • v přiloženém dopise uveďte způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží.
  • zákazník musí doručit zásilku  zpět na naši adresu nebo některou z našich lékáren

e) Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

f) Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží (i) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,(iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

g) V případě odstoupení od smlouvy, se zavazujeme Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.). Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za "zaplacené finanční částky" zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku.

h) Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.


9. Zrušení objednávky ze strany provozovatele
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).


10. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky.
Některé údaje, poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu www.lekarnavrchlabi.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího, zpracovával je a uchovával a to jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Prodávající se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.

Kupující si je plně vědom následujících skutečností:

• Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
• Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.
• Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujících.
• Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
• Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám.
• Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujících k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
• Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
• Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

 

11. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem české lékárnické komory.

Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Obchodní podmínky s platností od 1.1.2015

 

Informační oznámení o EET

Společnost 9SIL s.r.o., se sídlem Krkonošská 44, 54301 Vrchlabí, IČ: 274 66 507, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod značkou C 20599, jako prodávající, informuje spotřebitele o tom, že:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Informace o GDPR

Důležitá informace pro zákazníky e-shopu www.lekarnavrchlabi.cz

 

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. 5. 2018 nastává účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budeme chránit jako dosud, avšak s účinností GDPR máte nová práva – právo na námitky proti zpracování, právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo na přenositelnost. Veškeré informace o zpracování souvisejícím s provozem e-shopu, vysvětlení práv a možností, jak je uplatnit naleznete na www.lekarnavrchlabi.cz

 

V návaznosti na novou právní úpravu jsme rovněž jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese info@9sil.cz nebo dopisem na adrese: 9SIL s.r.o. , Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Krkonošská 44, 54301 Vrchlabí. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů můžete směřovat na tyto uvedené kontakty.

 

Prostudujte si pečlivě dokument „Ochrana osobních údajů v e-shopu“, ve kterém je vysvětlen způsob, jakým je docíleno účelů prováděného zpracování. V případě, že požadujete ukončení zpracování Vašich osobních údajů, prosím, oznamte nám to žádostí na adrese info@9sil.cz , nebo dopisem na adrese: 9SIL s.r.o., Krkonošská 44, 54301 Vrchlabí.

 

NWQ2OWNl